Bai shu tu

Bai shu tu 擺書圖, from  Wuyingdian juzhenban cheng shi 武英殿聚珍版程式