Curriculum & Faculty

Summer 2018 faculty included  Peking opera stars Shaoyun Chen, Yihong Shi, Qinggu Yan, and Xiru Fu. Lecturers included film director Sherwood Hu, JInghu master player first class Shu Liu, and costumer and cosmetic expert Jia Lin.

Teachers for the tutorial sections included outstanding young actors Geng Lu (Painted-face hualian), Heji Zhu (Clown chou), Su Lu (Old Man laosheng), Xixi Hua (Young Lady huadan), Murong Fang (Beauty huashan), Yige Sun (Martial Lady daomadan), and Jiao Zheng (Young Lady huadan).

Opera basics teachers were Guosheng Zhou and Jian Cao.

For detailed curriculum information see below:

PDF iconOpera School Curriculum.pdf

Tutorial sections (opera excerpts):

The Drunken Precious Consort 貴妃醉酒

Xiao He Chasing Han Xin Under the Moonlight 蕭何月下追韓信

Picking up a Jade Bracelet 拾玉鐲

Farewell My Concubine 霸王別姬

Autumn River 秋江

The Execution of Mr. Chen Shimei 斬美案